เอกสารนักศึกษา เอกสารอาจารย์ ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา ประชาสัมพันธ์สำหรับอาจารย์ เอกสารเบิกค่าเทอม รับสมัครนักศึกษา ข้อมูลหลักสูตร ประกันคุณภาพ จัดการความรู้ เอกสาร ก.ค.ส.
   
วารสารสำนักฯ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ประกาศกระทรวง ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ประกาศมหาวิทยาลัย ระเบียบมหาวิทยาลัย ผลการประชุม หนังสือราชการและคำสั่ง    
  • งานทะเบียน
  • งานสำเร็จการศึกษา
  • งานรับสมัครนักศึกษา
2016-01-31 : ประกาศ!! รายชื่อหมู่เรียนภาคปกติ รุ่น 56-57 ที่จะตรวจสอบการพ้นสภาพ ว่าด้วยการประเมินผล กรณี GPAX ต่ำกว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 2/2558

2015-11-13 : ประกาศ!! รายชื่อนักศึกษา กศ.พป. รุ่น 18 พ้นสภาพ ว่าด้วยการประเมินผล ครั้งที่ 1

สำหรับนักศึกษาที่ผลการเรียนของหมู่เรียนยังเข้าไม่ครบ ขอให้คอยติดตามข่าวประกาศแจ้งผลการพ้นสภาพฯ ครั้งที่ 2 ของมหาวิทยาลัยต่อไป

2015-09-08 : ประกาศ!! รายชื่อหมู่เรียน กศ.พป. รุ่น 18 ที่จะตรวจสอบการพ้นสภาพ ว่าด้วยการประเมินผล กรณี GPAX ต่ำกว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 1/2558

2015-08-04 : ประกาศ!! รายชื่อนักศึกษาภาคปกติ รุ่น 55-56 พ้นสภาพ ว่าด้วยการประเมินผล ครั้งที่ 3

สำหรับนักศึกษาที่ผลการเรียนของหมู่เรียนยังเข้าไม่ครบ และนักศึกษา "รอพินิจ" ขอให้ดำเนินการติดตามผลการเรียนจากผู้สอนโดยด่วน พร้อมทั้งคอยติดตามข่าวประกาศแจ้งผลการพ้นสภาพฯ ครั้งที่ 4 ของมหาวิทยาลัยต่อไป

2015-07-29 : ประกาศ!! รายชื่อนักศึกษาภาคปกติ รุ่น 55-56 พ้นสภาพ ว่าด้วยการประเมินผล ครั้งที่ 2

สำหรับนักศึกษาที่ผลการเรียนของหมู่เรียนยังเข้าไม่ครบ และนักศึกษา "รอพินิจ" ขอให้ดำเนินการติดตามผลการเรียนจากผู้สอนโดยด่วน พร้อมทั้งคอยติดตามข่าวประกาศแจ้งผลการพ้นสภาพฯ ครั้งที่ 3 ของมหาวิทยาลัยต่อไป

2015-07-05 : ประกาศ!! รายชื่อนักศึกษาภาคปกติ รุ่น 55-56 พ้นสภาพ ว่าด้วยการประเมินผล ครั้งที่ 1

สำหรับนักศึกษาที่ผลการเรียนของหมู่เรียนยังเข้าไม่ครบ ขอให้ดำเนินการติดตามผลการเรียนจากผู้สอนโดยด่วน พร้อมทั้งคอยติดตามข่าวประกาศแจ้งผลการพ้นสภาพฯ ครั้งที่ 2 ของมหาวิทยาลัยต่อไป

2015-04-23 : ประกาศพ้นสภาพนักศึกษาว่าด้วยการค้างชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

ประกาศพ้นสภาพนักศึกษาว่าด้วยการค้างชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

2016-02-05 : รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2558 ครั้งที่ 4 (สามารถติดต่อขึ้นทะเบียนบัณฑิตใหม่ ได้ตั้งแต่ วันที่ 8 ก.พ. 59 เป็นต้นไป)

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 - ธันวาคม พ.ศ. 2559 จะได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปี พ.ศ. 2560

2015-12-29 : รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2558 ครั้งที่ 2-3 (สามารถติดต่อขึ้นทะเบียนบัณฑิตใหม่ ได้ตั้งแต่ วันที่ 28 ธ.ค. 58 เป็นต้นไป)

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2558 - ธันวาคม พ.ศ. 2558 จะได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปี พ.ศ. 2559

2015-10-26 : รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2558 ครั้งที่ 1 (สามารถติดต่อขึ้นทะเบียนบัณฑิตใหม่ ได้ตั้งแต่ วันที่ 9 พ.ย. 58 เป็นต้นไป)

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2558 - ธันวาคม พ.ศ. 2558 จะได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปี พ.ศ. 2559

2015-08-30 : รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 3/2557 ครั้งที่ 3 (สามารถขึ้นทะเบียนเป็นบัณฑิตใหม่ ได้ตั้งแต่ วันที่ 7 ก.ย. 2558 เป็นต้นไป)

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2558 - ธันวาคม พ.ศ. 2558 จะได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปี พ.ศ. 2559

2015-08-06 : รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 3/2557 ครั้งที่ 2 (สามารถติดต่อขึ้นทะเบียนบัณฑิตใหม่ ได้ตั้งแต่ วันที่ 10 ส.ค. 58 เป็นต้นไป)

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2558 - ธันวาคม พ.ศ. 2558 จะได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปี พ.ศ. 2559

2015-07-06 : รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 3/2557 ครั้งที่ 1 (สามารถติดต่อขึ้นทะเบียนบัณฑิตใหม่ ได้ตั้งแต่ วันที่ 6 ก.ค. 58 เป็นต้นไป)

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2558 - ธันวาคม พ.ศ. 2558 จะได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปี พ.ศ. 2559

2015-06-26 : รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2557 ครั้งที่ 4 (สามารถติดต่อขึ้นทะเบียนบัณฑิตใหม่ ได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป)

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2558 - ธันวาคม พ.ศ. 2558 จะได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปี พ.ศ. 2559

2016-01-21 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ภาคปกติในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 1)

2015-11-27 : กำหนดการรับสมัครนักศึกษาและประกาศการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปีการศึกษา 2559

2015-06-07 : กำหนดการการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษาเข้าใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

2015-06-05 : ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 3)

2015-05-22 : ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเข้าศึกษาต่อและมีสิทธิ์รายงานตัวระดับปริญญาตรี ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 (รอบที่ 2)

2015-05-07 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ภาคปกติในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 2)

2015-04-24 : ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเข้าศึกษาต่อและมีสิทธิ์รายงานตัวหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2558 (รอบที่2)

Content 2
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Loginเข้าสู่ระบบเจ้าหน้าที่
ผู้เข้าชมวันนี้ :3
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :199680
 
แบบประเมินต่าง ๆ