งานทะเบียนและประเมินผล
 
งานรับสมัครนักศึกษา
     
[2014-02-26]
ประกาศด่วน ครั้งที่ 2!! แจ้งรายชื่อนักศึกษา กศ.พป. รุ่น 16 พ้นสภาพ ว่าด้วยการประเมินผล (ครั้งที่ 2) เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 1/2556

[2014-01-06]
ประกาศ!! แจ้งรายชื่อนักศึกษา กศ.พป. รุ่น 16 พ้นสภาพ ว่าด้วยการประเมินผล (กรณี GPAX ต่ำกว่า 1.80) เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 1/2556

 
[2014-04-04]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบที่ 2)

[2014-04-02]
รับสมัครนักศึกษาภาคปกติเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปีการศึกษา 2557 (รอบที่ 3)

 
ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์
 
อบรมและสัมมนาของบุคลากร
     

ประกาศรายชื่อผู้ยื่นคำร้องขอจบ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา2556 (ภาค กศ.พป.) ครั้งที่ 4 ข้อปฏิบัติที่ควรทราบ 1. กรุณาตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ข้อมูลที่ต้องตรวจสอบ - ชื่อ – นามสกุล ภาษาไทย - ชื่อ – นามสกุล ภาษาอังกฤษ - วัน / เดือน / ปี เกิด - วุฒิการศึกษาเดิม หากพบว่าข้อมูลต่าง ๆ ไม่ถูกต้องให้ดำเนินการแจ้งแก้ไขได้ที่ งานทะเบียนชั้น 1 อาคาร 15 ชั้น ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 2. หากนักศึกษาคนใดที่ยื่นขอจบแล้วไม่มีรายชื่อให้ติดต่อที่ฝ่ายทะเบียน ชั้น 2 อาคาร 15 ชั้น

[2014-04-01]
 
 
ผู้เข้าชมวันนี้ : 42
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 40057