ติดต่อเรา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
83 ถนน มาลัยแมน อำเภอ เมือง จังหวัด นครปฐม 73000
เบอร์โทรศัพท์ : 034-109300
เบอร์โทรสาร : -
เบอร์ติดต่อภายในสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้บริหาร ต่อ 3893
งานทะเบียน ต่อ 3893
งานวิชาการ ต่อ 3893
งานบัณฑิตศึกษา ต่อ 3900
 
<<back>>