1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับทุกหลักสูตร
 
ลำดับที่
ชื่อหลักสูตร
สังกัดคณะ
ระยะเวลาศึกษา
เอกสารหลักสูตร เอกสารการประชุม เอกสารรับรองหลักสูตร
1
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป    
      2554 2558    
 
2.ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
 
ลำดับที่
ชื่อหลักสูตร
สังกัดคณะ
ระยะเวลาศึกษา
เอกสารหลักสูตร เอกสารการประชุม เอกสารรับรองหลักสูตร
1
การบริหารการศึกษา
ครุศาสตร์
หลักสูตร 3 ปี
   
      2555    
2
ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์
หลักสูตร 3 ปี
   
      2555    
 
3.มหาบัณฑิต
 
ลำดับที่
ชื่อหลักสูตร
สังกัดคณะ
ระยะเวลาศึกษา
เอกสารหลักสูตร เอกสารการประชุม เอกสารรับรองหลักสูตร
1
การบริหารการศึกษา
ครุศาสตร์
หลักสูตร 2 ปี
   
      2554    
2
หลักสูตรและการสอน
ครุศาสตร์
หลักสูตร 2 ปี
   
      2555    
3
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
สำนักงานบัณฑิตศึกษา
หลักสูตร 2 ปี
   
      2553    
4
ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์
หลักสูตร 2 ปี
   
      2555    
5
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาศาสตร์
หลักสูตร 2 ปี
   
      2556    
6
การจัดการทั่วไป
วิทยาการจัดการ
หลักสูตร 2 ปี
   
      2554    
7
ภาษาอังกฤษ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตร 2 ปี
   
      2556    
8
รัฐประศาสนศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตร 2 ปี
   
      2553    
 
4.ประกาศนียบัตรบัณฑิต
 
ลำดับที่
ชื่อหลักสูตร
สังกัดคณะ
ระยะเวลาศึกษา
เอกสารหลักสูตร เอกสารการประชุม เอกสารรับรองหลักสูตร
1
วิชาชีพครู
ครุศาสตร์
หลักสูตร 1 ปี
   
      2556    
 
5.ครุศาสตรบัณฑิต
 
ลำดับที่
ชื่อหลักสูตร
สังกัดคณะ
ระยะเวลาศึกษา
เอกสารหลักสูตร เอกสารการประชุม เอกสารรับรองหลักสูตร
1
การศึกษาปฐมวัย
ครุศาสตร์
หลักสูตร 5 ปี
   
      2554    
2
พลศึกษา
ครุศาสตร์
หลักสูตร 5 ปี
   
      2554    
3
การประถมศึกษา
ครุศาสตร์
หลักสูตร 5 ปี
   
      2554    
4
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
ครุศาสตร์
หลักสูตร 4 ปี
   
      2555    
5
คอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตร 5 ปี
   
      2555    
6
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตร 5 ปี
   
      2555    
7
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตร 5 ปี
   
      2555    
8
อุตสาหกรรมศิลป์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตร 5 ปี
   
      2557    
9
สังคมศึกษา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตร 5 ปี
   
      2554    
10
ภาษาไทย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตร 5 ปี
   
      2555    
11
ภาษาอังกฤษ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตร 5 ปี
   
      2555    
12
ดนตรีศึกษา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตร 5 ปี
   
      2555    
13
ชีววิทยา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตร 5 ปี
   
      2558    
14
เคมี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตร 5 ปี
   
      2558    
15
ธุรกิจศึกษา
วิทยาการจัดการ
หลักสูตร 5 ปี
   
      2558    
16
ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตร 5 ปี
   
      2558    
17
ภาษาจีน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตร 5 ปี
   
      2558    
18
ศิลปศึกษา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตร 5 ปี
   
      2558    
 
6.วิทยาศาสตรบัณฑิต
 
ลำดับที่
ชื่อหลักสูตร
สังกัดคณะ
ระยะเวลาศึกษา
เอกสารหลักสูตร เอกสารการประชุม เอกสารรับรองหลักสูตร
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตร 4 ปี
   
      2554 2558    
2
ชีววิทยา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตร 4 ปี
   
      2554    
3
เทคโนโลยีการผลิตพืช
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตร 4 ปี
   
      2555    
4
สาธารณสุขศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตร 4 ปี
   
      2554    
5
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตร 4 ปี
   
      2555    
6
เคมี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตร 4 ปี
   
      2554 2558    
7
วิศวกรรมซอฟแวร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตร 4 ปี
   
      2553    
8
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตร 4 ปี
   
      2553    
9
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตร 4 ปี
   
      2555    
10
เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีเครือข่าย)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตร 4 ปี
   
      2554    
11
เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีมัลติมีเดีย)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตร 4 ปี
   
      2554    
12
เทคโนโลยีสารสนเทศ (การพัฒนาระบบสารสนเทศ)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตร 4 ปี
   
      2554    
13
จุลชีววิทยา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตร 4 ปี
   
      2558    
 
7.วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
 
ลำดับที่
ชื่อหลักสูตร
สังกัดคณะ
ระยะเวลาศึกษา
เอกสารหลักสูตร เอกสารการประชุม เอกสารรับรองหลักสูตร
1
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตร 4 ปี
   
      2555    
2
วิศวกรรมโยธา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตร 4 ปี
   
      2555 2556    
3
วิศวกรรมโทรคมนาคม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตร 4 ปี
   
      2555    
 
8.พยาบาลศาสตรบัณฑิต
 
ลำดับที่
ชื่อหลักสูตร
สังกัดคณะ
ระยะเวลาศึกษา
เอกสารหลักสูตร เอกสารการประชุม เอกสารรับรองหลักสูตร
1
พยาบาลศาตร์
พยาบาลศาสตร์
หลักสูตร 4 ปี
   
      2554    
 
9.ศิลปศาสตรบัณฑิต
 
ลำดับที่
ชื่อหลักสูตร
สังกัดคณะ
ระยะเวลาศึกษา
เอกสารหลักสูตร เอกสารการประชุม เอกสารรับรองหลักสูตร
1
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตร 4 ปี
   
      2554    
2
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตร 4 ปี
   
      2555    
3
การพัฒนาชุมชน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตร 4 ปี
   
      2555    
4
ภาษาจีน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตร 4 ปี
   
      2555    
5
ภาษาอังกฤษ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตร 4 ปี
   
      2555    
6
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตร 4 ปี
   
      2555    
7
การจัดการอาหาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตร 4 ปี
   
      2554    
 
10.ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
 
ลำดับที่
ชื่อหลักสูตร
สังกัดคณะ
ระยะเวลาศึกษา
เอกสารหลักสูตร เอกสารการประชุม เอกสารรับรองหลักสูตร
1
ศิลปกรรม (ดิจิทัลอาร์ต)
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตร 4 ปี
   
      2555    
2
ศิลปกรรม (ออกแบบนิเทศศิลป์)
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตร 4 ปี
   
      2555    
 
11.นิเทศศาสตรบัณฑิต
 
ลำดับที่
ชื่อหลักสูตร
สังกัดคณะ
ระยะเวลาศึกษา
เอกสารหลักสูตร เอกสารการประชุม เอกสารรับรองหลักสูตร
1
นิเทศศาสตร์ (ประชาสัมพันธ์)
วิทยาการจัดการ
หลักสูตร 4 ปี
   
      2555    
2
นิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
วิทยาการจัดการ
หลักสูตร 4 ปี
   
      2555    
 
12.รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
 
ลำดับที่
ชื่อหลักสูตร
สังกัดคณะ
ระยะเวลาศึกษา
เอกสารหลักสูตร เอกสารการประชุม เอกสารรับรองหลักสูตร
1
รัฐประศาสนศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตร 4 ปี
   
      2555    
 
13.นิติศาสตรบัณฑิต
 
ลำดับที่
ชื่อหลักสูตร
สังกัดคณะ
ระยะเวลาศึกษา
เอกสารหลักสูตร เอกสารการประชุม เอกสารรับรองหลักสูตร
1
นิติศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตร 4 ปี
   
      2555    
 
14.บริหารธุรกิจบัณฑิต
 
ลำดับที่
ชื่อหลักสูตร
สังกัดคณะ
ระยะเวลาศึกษา
เอกสารหลักสูตร เอกสารการประชุม เอกสารรับรองการประชุม
1
การจัดการทั่วไป
วิทยาการจัดการ
หลักสูตร 4 ปี
   
      2554    
2
การตลาด
วิทยาการจัดการ
หลักสูตร 4 ปี
   
      2555    
3
การเงินและการธนาคาร
วิทยาการจัดการ
หลักสูตร 4 ปี
   
      2554    
4
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
วิทยาการจัดการ
หลักสูตร 4 ปี
   
      2555    
5
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาการจัดการ
หลักสูตร 4 ปี
   
      2555    
6
ธุรกิจระหว่างประเทศ
วิทยาการจัดการ
หลักสูตร 4 ปี
   
      2554    
7
การจัดการโลจิสติกส์
วิทยาการจัดการ
หลักสูตร 4 ปี
   
      2555    
 
15.บัญชีบัณฑิต
 
ลำดับที่
ชื่อหลักสูตร
สังกัดคณะ
ระยะเวลาศึกษา
เอกสารหลักสูตร เอกสารการประชุม เอกสารรับรองการประชุม
1
การบัญชี
วิทยาการจัดการ
หลักสูตร 4 ปี
   
      2554    
<<back>>