Statistics Statistics
12057
Online User Online1
Today Today43
Yesterday Yesterday36
ThisMonth This Month643
LastMonth Last Month1,015
ThisYear This Year10,062
LastYear Last Year1,995

 

 

ข้อมูลหลักสูตร

1.หมวดการศึกษาทั่วไป สำหรับทุกหลักสูตร

ลำดับที่ ชื่อหลักสูตร สาขาวิชา
1   หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
2   หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)

2.คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อหลักสูตร สาขาวิชา
1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
2 ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
3 ครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
4 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
5 ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
6 ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
7 ครุศาสตรบัณฑิต การประถมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
8 ครุศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

3.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่ ชื่อหลักสูตร สาขาวิชา
1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
4 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
5 ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
6 ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
7 ครุศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
8 ครุศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
9 ครุศาสตรบัณฑิต เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
10 ครุศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
11 วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
12 วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
13 วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
14 วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
15 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
16 วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
17 วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
18 วิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมซอฟแวร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
19 วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
20 วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง 2555)
21 วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีเครือข่าย) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
22 วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีมัลติมีเดีย) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
23 วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (การพัฒนาระบบสารสนเทศ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
24 วิทยาศาสตรบัณฑิต จุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
25 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
26 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
27 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
28 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโทรคมนาคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
29 ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
30 วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

4.คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับที่ ชื่อหลักสูตร สาขาวิชา
1 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
2 ครุศาสตรบัณฑิต ธุรกิจศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
3 นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์ (ประชาสัมพันธ์) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
4 นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
5 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
6 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
7 บริหารธุรกิจบัณฑิต การเงินและการธนาคาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
8 บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
9 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
10 บริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
11 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
12 บัญชีบัณฑิต การบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
13 บัญชีบัณฑิต การบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
14 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
15 บริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
16 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
17 บริหารธุรกิจบัณฑิต จัดการทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
18 บริหารธุรกิจบัณฑิต การเงินและการธนาคาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
19 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

5.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อหลักสูตร สาขาวิชา
1 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
2 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
3 ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
4 คุรศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
5 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
6 ครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
7 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
8 ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
9 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
10 ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
11 ศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
12 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
13 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
14 ศิลปศาสตรบัณฑิต บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
15 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรม (ดิจิทัลอาร์ต) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
16 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรม (ออบแบบนิเทศศิลป์) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
17 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
18 นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
19 ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
20 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

6.คณะพยาบาลศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อหลักสูตร สาขาวิชา
1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)

7.อื่น ๆ 

ลำดับที่ ชื่อหลักสูตร สาขาวิชา
1 ครุศาสตรมหาบัณฑิต การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)