- ผู้บริหาร
- เจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
- เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา