Statistics Statistics
208693
Online User Online7
Today Today467
Yesterday Yesterday536
ThisMonth This Month11,434
LastMonth Last Month22,206
ThisYear This Year163,254
LastYear Last Year45,439

 

 

 

ประวัติของสำนักส่งเสริมวิชาและงานทะเบียน

 


12 มีนาคม 2530

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รับการแบ่งส่วนราชการครั้งแรกของวิทยาลัยครูนครปฐม ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครูนครปฐม และให้แบ่งฝ่ายภายในสำนักส่งเสริมวิชาการ (ชื่อเดิม) ดังนี้ ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายทะเบียนและวัดผล ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน ฝ่ายหอสมุด และฝ่ายเอกสารตำรา ซึ่งสำนักส่งเสริมวิชาการ มีหน้าที่ในส่วนของการสนับสนุนวัตถุประสงค์ของวิทยาลัยครู ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ว่าให้การศึกษาวิชาการต่าง ๆ ตามความต้องการของท้องถิ่น และผลิตครูถึงระดับปริญญาตรี ทำการวิจัยส่งเสริมวิทยฐานะของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การควบคุมดูแลอยู่ในความรับผิดชอบของผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ และให้ขึ้นตรงกับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

พ.ศ. 2532

ได้มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้อำนวยการ เป็นหัวหน้าสำนักงานส่งเสริมวิชาการ ต่อมาในปี พ.ศ. 2538 มีการประกาศพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ ทำให้มีการสรรหาผู้อำนวยการส่งเสริมวิชาการมดูแลอยู่ในความรับผิดชอบของผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ และให้ขึ้นตรงกับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

พ.ศ. 2543

สำนักส่งเสริมวิชาการได้มีการปรับปรุงหน่วยงาน มีการแยกงานฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่ายหอสมุด และฝ่ายเอกสารตำราออกไป จึงเหลือเพียง 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายทะเบียนและวัดผล และฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน

พ.ศ. 2547

สำนักส่งเสริมวิชาการ ได้มีการปรับปรุงหน่วยงานใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเพิ่มฝ่ายประกันคุณภาพภายในขึ้นมา รวมเป็น 4 ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายทะเบียนและวัดผล ฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน และฝ่ายประกันคุณภาพภายใน

พ.ศ. 2548

ได้มีการเปลี่ยนชื่อจากสำนักส่งเสริมวิชาการ เป็น " สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน" ตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยรวมงานทางด้านบัณฑิตศึกษาเข้ามาอยู่ในโครงสร้างของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

พ.ศ. 2549 - ปัจจุบัน

ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ให้แบ่งส่วนราชการในสำนัก ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นสำนักงานผู้อำนวยการ และมหาวิทยาลัยได้มีการประกาศให้แบ่งส่วนราชการในสำนักงานผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนออกเป็น 4 งาน ประกอบด้วย 1.งานบริหารงานทั่วไป 2.งานหลักสูตร ทะเบียน และประมวลผล 3.งานพัฒนาวิชาการ และ 4.งานบัณฑิตศึกษา