Statistics Statistics
782447
Online User Online1
Today Today165
Yesterday Yesterday776
ThisMonth This Month7,842
LastMonth Last Month30,803
ThisYear This Year107,848
LastYear Last Year370,735

 

 

 

การรับรองหลักสูตรต่าง ๆ

(หลักสูตรทั้งหมด)

(ดาวน์โหลดเอกสาร) ปรับปรุงล่าสุด 30 ตุลาคม 2562

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี    หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปี 2547 - ปัจจุบัน)

  หลักสูตร ข้อมูล สกอ. ก.พ. ก.ค.ศ. สภาวิชาชีพ อื่นๆ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)    
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2548)          
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2550)          
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)    
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556)    
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตร พ.ศ.2547)          
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)          
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2548)      
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549)    
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549)    
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549)    
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549)    
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา-การฝึกและการจัดการกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง 2549)        
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549)    
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549)    
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549)    
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549)      
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549)          
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549)      
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2550)     
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550)    
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2552)    
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2552)    
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552)      
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)      
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)        
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)    
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)    
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)    
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)    
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)    
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)      
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)    
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)    
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)    
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)    
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558)     
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)    
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)    
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)    
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2559)    
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)    
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2559)    
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)    
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)    
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)