Statistics Statistics
3027636
Online User Online7
Today Today211
Yesterday Yesterday974
ThisMonth This Month21,733
LastMonth Last Month34,624
ThisYear This Year162,138
LastYear Last Year536,818

 

 

 

การสำเร็จการศึกษา

1. ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังต่อไปนี้

          1.1 มีความประพฤติดี

          1.2 ผ่านกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

          1.3 มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

          1.4 สอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรและเกณฑ์การประเมินผล

          1.5 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00

          1.6 ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในหมวดวิชาเฉพาะ เฉพาะวิชาเอกไม่ต่ำกว่า 2.00

          1.7 สอบผ่านการประเมินความรู้และทักษะตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

2. การขออนุมัติสำเร็จการศึกษา

          2.1 นักศึกษาต้องยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนในภาคเรียนสุดท้ายที่ลงทะเบียนเรียนภายในกำหนดเวลาตามประกาศของมหาวิทยาลัย

          2.2 นักศึกษาที่จะได้รับพิจารณาเสนอชื่อขออนุมัติ สำเร็จการศึกษาต่อสภาวิชาการต้องเป็นผุ้สำเร็จการศึกษาตามข้อ 1 และไม่ค้างชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ไม่ติดค้างวัสดุสารสนเทศ หรืออยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัย

3. ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่มีสิทธิได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

          3.1 สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอับดับหนึ่ง หรือไม่น้อยกว่า 3.25 แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง และต้องไม่เคยลงทะเบียนเรียนซ้ำกับรายวิชาที่สอบได้แล้ว

          3.2 สอบได้รายวิชาใด ๆ ไม่ต่ำกว่า C ตามระบบมีค่าระดับคะแนน และไม่ได้ F ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน

          3.3 นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่เกิน 8 ภาคการศึกษา ปกติติดต่อกันสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี หรือมีเวลาเรียนไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกันสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี

          3.4 นักศึกษาประเภทอื่น มีเวลาเรียนไม่เกิน 12 ภาคการศึกษาติดต่อกันสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี หรือมีเวลาเรียนไม่เกิน 15 ภาคการศึกษาติดต่อกันสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี