Statistics Statistics
1590162
Online User Online3
Today Today142
Yesterday Yesterday1,144
ThisMonth This Month25,985
LastMonth Last Month79,549
ThisYear This Year495,793
LastYear Last Year419,770

 

 

 

การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา และการขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา

1.นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่ออยู่ในเกณฑ์ข้อหนึ่งข้อใด ดังต่อไปนี้

     1.1 สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

     1.2 ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 4 สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และสิ้นภาคการศึกษาที่ 6 สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี

     1.3 มีผลการเรียนรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ต่ำกว่า C เป็นครั้งที่สอง

     1.4 ลงทะเบียนเรียนครบตามโครงสร้างของหลักสูตร ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 1.80 

     1.5 ไม่ได้รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา

2. นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเพราะไม่ได้รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา สามารถยื่นคำร้องต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อขออนุมัติคืนสภาพการเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย และเมื่อได้รับอนุมัติแล้วต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการขอกลับคืนสภาพการเป็นนักศึกษา