Statistics Statistics
2391015
Online User Online2
Today Today251
Yesterday Yesterday1,454
ThisMonth This Month10,784
LastMonth Last Month51,551
ThisYear This Year62,335
LastYear Last Year618,500

 

 

 

การขอเรียนร่วมกับนักศึกษาหมู่เรียนอื่น

     หมายถึง การขอเรียนในบางรายวิชาร่วมกับนักศึกษาหมู่เรียนอื่นในภาคเดียวกัน (ปกติ กับ ปกติ ,กศ.พป กับ กศ.พป)

     เกณฑ์ประกอบการพิจารณา

         กรณีที่ 1 ให้เรียนได้เฉพาะรายวิชาที่ตก หรือ ยกเลิกไว้

         กรณีที่ 2 ให้เรียนได้เมื่อมีวิชาที่เรียนตามแผนในภาคเรียนนั้นน้อย เนื่องจากได้รับการยกเว้นหรือโอนวิชาเรียน