Statistics Statistics
1186409
Online User Online7
Today Today700
Yesterday Yesterday2,684
ThisMonth This Month12,372
LastMonth Last Month36,264
ThisYear This Year92,040
LastYear Last Year419,770

 

 

 

การขอเรียนร่วมกับนักศึกษาหมู่เรียนอื่น

     หมายถึง การขอเรียนในบางรายวิชาร่วมกับนักศึกษาหมู่เรียนอื่นในภาคเดียวกัน (ปกติ กับ ปกติ ,กศ.พป กับ กศ.พป)

     เกณฑ์ประกอบการพิจารณา

         กรณีที่ 1 ให้เรียนได้เฉพาะรายวิชาที่ตก หรือ ยกเลิกไว้

         กรณีที่ 2 ให้เรียนได้เมื่อมีวิชาที่เรียนตามแผนในภาคเรียนนั้นน้อย เนื่องจากได้รับการยกเว้นหรือโอนวิชาเรียน