Statistics Statistics
1590268
Online User Online4
Today Today248
Yesterday Yesterday1,144
ThisMonth This Month26,091
LastMonth Last Month79,549
ThisYear This Year495,899
LastYear Last Year419,770

 

 

 

การขอเรียนร่วมกับนักศึกษาหมู่เรียนอื่น

     หมายถึง การขอเรียนในบางรายวิชาร่วมกับนักศึกษาหมู่เรียนอื่นในภาคเดียวกัน (ปกติ กับ ปกติ ,กศ.พป กับ กศ.พป)

     เกณฑ์ประกอบการพิจารณา

         กรณีที่ 1 ให้เรียนได้เฉพาะรายวิชาที่ตก หรือ ยกเลิกไว้

         กรณีที่ 2 ให้เรียนได้เมื่อมีวิชาที่เรียนตามแผนในภาคเรียนนั้นน้อย เนื่องจากได้รับการยกเว้นหรือโอนวิชาเรียน