Statistics Statistics
2173649
Online User Online3
Today Today951
Yesterday Yesterday1,292
ThisMonth This Month951
LastMonth Last Month45,158
ThisYear This Year463,469
LastYear Last Year615,811

 

 

 

การขอเรียนร่วมกับนักศึกษาหมู่เรียนอื่น

     หมายถึง การขอเรียนในบางรายวิชาร่วมกับนักศึกษาหมู่เรียนอื่นในภาคเดียวกัน (ปกติ กับ ปกติ ,กศ.พป กับ กศ.พป)

     เกณฑ์ประกอบการพิจารณา

         กรณีที่ 1 ให้เรียนได้เฉพาะรายวิชาที่ตก หรือ ยกเลิกไว้

         กรณีที่ 2 ให้เรียนได้เมื่อมีวิชาที่เรียนตามแผนในภาคเรียนนั้นน้อย เนื่องจากได้รับการยกเว้นหรือโอนวิชาเรียน