Statistics Statistics
2833261
Online User Online3
Today Today140
Yesterday Yesterday1,437
ThisMonth This Month7,533
LastMonth Last Month54,307
ThisYear This Year504,581
LastYear Last Year618,500

 

 

 

ขั้นตอนการลาพักการเรียน

     เมื่อนักศึกษาได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว แต่มีความประสงค์ไม่เรียน หรือมีเหตุจำเป็นไม่สามารถมาเรียนทุกรายวิชาจนสิ้นภาคเรียนได้นักศึกษาสามารถขอลาพักการเรียน โดยปฏิบัติดังนี้

     1. ขอคำร้องขอลาพักการเรียนที่งานทะเบียนและกรอกข้อความให้เรียบร้อย

     2. ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

     3. ผ่านการตรวจสอบของกองพัฒนานักศึกษา (งานกองทุน กยศ.)

     4. นำคำร้องและแนบใบเสร็จรับเงินที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนยื่นที่งานการเงิน(เพื่อนักศึกษาจะได้ไม่ต้องชำระเงิน)

     5. ส่งคำร้องที่งานทะเบียน

     หมายเหตุ : ในกรณีไม่สามารถเรียนได้ โดยยังไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนให้นักศึกษาดำเนินการในเรื่อง การรักษาสภาพนักศึกษา