Statistics Statistics
1591491
Online User Online2
Today Today184
Yesterday Yesterday1,287
ThisMonth This Month27,314
LastMonth Last Month79,549
ThisYear This Year497,122
LastYear Last Year419,770

 

 

 

ขั้นตอนการลาพักการเรียน

     เมื่อนักศึกษาได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว แต่มีความประสงค์ไม่เรียน หรือมีเหตุจำเป็นไม่สามารถมาเรียนทุกรายวิชาจนสิ้นภาคเรียนได้นักศึกษาสามารถขอลาพักการเรียน โดยปฏิบัติดังนี้

     1. ขอคำร้องขอลาพักการเรียนที่งานทะเบียนและกรอกข้อความให้เรียบร้อย

     2. ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

     3. ผ่านการตรวจสอบของกองพัฒนานักศึกษา (งานกองทุน กยศ.)

     4. นำคำร้องและแนบใบเสร็จรับเงินที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนยื่นที่งานการเงิน(เพื่อนักศึกษาจะได้ไม่ต้องชำระเงิน)

     5. ส่งคำร้องที่งานทะเบียน

     หมายเหตุ : ในกรณีไม่สามารถเรียนได้ โดยยังไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนให้นักศึกษาดำเนินการในเรื่อง การรักษาสภาพนักศึกษา