Statistics Statistics
2162670
Online User Online3
Today Today692
Yesterday Yesterday1,159
ThisMonth This Month35,130
LastMonth Last Month45,305
ThisYear This Year452,490
LastYear Last Year615,811

 

 

 

ขั้นตอนการลาพักการเรียน

     เมื่อนักศึกษาได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว แต่มีความประสงค์ไม่เรียน หรือมีเหตุจำเป็นไม่สามารถมาเรียนทุกรายวิชาจนสิ้นภาคเรียนได้นักศึกษาสามารถขอลาพักการเรียน โดยปฏิบัติดังนี้

     1. ขอคำร้องขอลาพักการเรียนที่งานทะเบียนและกรอกข้อความให้เรียบร้อย

     2. ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

     3. ผ่านการตรวจสอบของกองพัฒนานักศึกษา (งานกองทุน กยศ.)

     4. นำคำร้องและแนบใบเสร็จรับเงินที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนยื่นที่งานการเงิน(เพื่อนักศึกษาจะได้ไม่ต้องชำระเงิน)

     5. ส่งคำร้องที่งานทะเบียน

     หมายเหตุ : ในกรณีไม่สามารถเรียนได้ โดยยังไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนให้นักศึกษาดำเนินการในเรื่อง การรักษาสภาพนักศึกษา