Statistics Statistics
2833236
Online User Online4
Today Today115
Yesterday Yesterday1,437
ThisMonth This Month7,508
LastMonth Last Month54,307
ThisYear This Year504,556
LastYear Last Year618,500

 

 

 

ขั้นตอนการรักษาสภาพนักศึกษา

     ในภาคเรียนใดที่นักศึกษามีความจำเป็นไม่สามารถมาเรียนได้ (ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน) ให้นักศึกษายื่นคำร้องขอรักษาสภาพนักศึกษา โดยปฏิบัติดังนี้

     1. ขอคำร้องขอรักษาสภาพนักศึกษาที่งานทะเบียนและกรอกข้อความให้เรียบร้อย

     2. ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

     3. กรณีที่เป็นนักศึกษาภาคปกติ ผ่านการตรวจสอบของกองพัฒนานักศึกษา (งานกองทุน กยศ.)

     4. นำคำร้องไปชำระเงินค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพที่งานการเงิน

     5. ส่งคำร้องที่งานทะเบียน