Statistics Statistics
2391006
Online User Online1
Today Today242
Yesterday Yesterday1,454
ThisMonth This Month10,775
LastMonth Last Month51,551
ThisYear This Year62,326
LastYear Last Year618,500

 

 

 

ขั้นตอนการรับปริญญาบัตรล่าช้า

     เมื่อนักศึกษาไม่สามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

     1. กรณี นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับพระราชทานปริญญาบัตรปีถัดไป ดำเนินการดังนี้

         1.1 นักศึกษาทำหนังสือแจ้งความประสงค์ขอรับปริญญาบัตรล่าช้า และผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา

         1.2 ส่งหนังสือที่งานบริหารทั่วไป

         1.3 เมื่อมหาวิทยาลัยอนุญาตนักศึกษาจึงจะมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีถัดไปโดยชำระเงินค่าปรับ 500 บาท ที่งานการเงิน

         1.4 สำเนาหลักฐานการชำระเงินส่งงานทะเบียน

     2. กรณี นักศึกษาไม่ประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

         2.1 ติดตามกำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยฯ

         2.2 นักศึกษาสามารถมาติดต่อขอรับปริญญาบัตรที่งานทะเบียนได้ตั้งแต่วันถัดจากวันกำหนดเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

         2.3 หากมารับปริญญาบัตรช้าเกิน 3 เดือน จะต้องเสียค่าปรับ 500 บาท