Statistics Statistics
3027727
Online User Online5
Today Today302
Yesterday Yesterday974
ThisMonth This Month21,824
LastMonth Last Month34,624
ThisYear This Year162,229
LastYear Last Year536,818

 

 

 

ขั้นตอนการขอเลื่อนรับปริญญาบัตร / การขอรับใบปริญญาบัตร กรณีไม่เข้ารับในงานพิธี

     เมื่อบัณฑิตไม่สามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ตามกำหนดการงานพิธีของมหาวิทยาลัยได้ ให้ดำเนินการได้ดังนี้

     1. กรณี บัณฑิตมีความประสงค์ขอเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตรไปในรอบรับปีถัดไป ให้ดำเนินการดังนี้

         1.1 กรอก คำร้องขอเลื่อนรับปริญญาบัตร พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

 **ดาวน์โหลดคำร้องได้ที่ เว็บไซต์ สสว. (ac.npru.ac.th) เมนู เอกสารสำหรับนักศึกษา -> หัวข้อ แบบฟอร์มคำร้องต่าง ๆ -> เลือก คำร้องขอเลื่อนรับปริญญาบัตร หรือรับคำร้องได้ที่ ตู้บริการคำร้อง สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

         1.2 นำคำร้องไปชำระค่าธรรมเนียมการขอเลื่อนรับปริญญาบัตร 500 บาท ที่ งานการเงิน ชั้น 1 อาคารศูนย์ศึกษาพัฒนาจังหวัดนครปฐม (จะได้รับใบเสร็จรับเงินฯ 1 ฉบับ)

         1.3 ส่งคำร้องขอเลื่อนรับปริญญาบัตร พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของบัณฑิต และใบเสร็จรับเงินฯ ที่ เคาน์เตอร์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมลงนามส่งคำร้องให้เรียบร้อย (บัณฑิตจะได้รับใบเสร็จฯ คืน เพื่อให้เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

         1.4 ขอให้บัณฑิตคอยตรวจสอบการประกาศรายชื่อบัณฑิต และกำหนดการงานพิธีปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ทางเพจ Facebook กิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หรือเพจประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏนครปฐม  ทั้งนี้ ขอให้บัณฑิตตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตของตนเองอย่างถี่ถ้วน

     2. กรณี บัณฑิตไม่ประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ขอให้ดำเนินการดังนี้

          2.1 ขอให้คอยติดตามกำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อตรวจสอบกำหนดการวันที่เริ่มให้บัณฑิตมารับใบปริญญาบัตร กับทางงานทะเบียน และวันที่เริ่มเสียค่าปรับกรณี มารับใบปริญญาบัตรล่าช้าเกิน 3 เดือน

          2.2 บัณฑิตสามารถมาติดต่อขอรับปริญญาบัตร ที่ งานทะเบียน ได้ตามกำหนดที่แจ้งไว้ตามข้อ 2.1

          2.3 หากบัณฑิตมารับปริญญาบัตรล่าช้าเกิน 3 เดือน จะเสียค่าปรับ 500 บาท ทั้งนี้ วันที่เริ่มเสียค่าปรับเป็นไปตามกำหนดการที่แจ้งไว้ตามข้อ 2.1

       2.4 กรณี บัณฑิตขอรับปริญญาบัตรด้วยตนเอง บัณฑิตจะต้องยื่นบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้ที่มีภาพถ่ายสามารถใช้ยืนยันตัวตนได้ เป็นหลักฐานในการเข้ารับเอกสาร ที่ งานทะเบียน**

   2.5 กรณี บัณฑิตมีความประสงค์จะให้ผู้อื่นมารับใบปริญญาบัตรแทน ต้องเขียนหนังสือมอบอำนาจ พร้อมส่งเอกสารตามที่กำหนด ดังรายการต่อไป:

  1. หนังสือมอบอำนาจ จำนวน 1 ฉบับ  ที่ระบุข้อความมอบอำนาจชัดเจนว่า 
    “ขอมอบอำนาจให้ .....นาย/นาง/นางสาว ชื่อ - สกุล..... มารับใบปริญญาบัตรแทนข้าพเจ้า”
  2. สำเนาบัตรประชาชน ของผู้มอบอำนาจ (ของบัณฑิต)  จำนวน 1 ฉบับ
  3. สำเนาบัตรประชาชน ของผู้รับมอบอำนาจ (ผู้รับเอกสารแทน)  จำนวน 1 ฉบับ
  4. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้รับมอบอำนาจเพื่อตรวจสอบ (หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้ที่มีภาพถ่ายที่สามารถใช้ยืนยันตัวตนได้)