• งานทะเบียน
  • งานสำเร็จการศึกษา
2017-09-25 : ประกาศ!! รายชื่อนักศึกษาภาคปกติ รุ่น 56-57 พ้นสภาพ ว่าด้วยการประเมินผล (ครั้งที่ 4)

ด้วยสำนักส่งเสริมฯ ได้ตรวจพบนักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.80 (เพิ่มเติม) โดยเป็นนักศึกษากลุ่มที่พ้นสภาพว่าด้วยระเบียบการเงิน(ขาดสภาพการเป็นนักศึกษา) แต่เคยมีการลงทะเบียนเรียนและมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.80 จำนวน 153 คน ดังมีรายชื่อตามประกาศพ้นสภาพซึ่งได้แนบมาพร้อมนี้

2017-08-06 : ประกาศ!! หมู่เรียน กศ.พป. รุ่น 20 ที่จะตรวจสอบการพ้นสภาพ กรณี GPAX ต่ำกว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 1/2560

** หากผลการเรียนของนักศึกษาเข้าครบแล้วเมื่อใด และปรากฏว่า นักศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.80 นักศึกษาจะพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาโดยทันที และหมดสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2/2560 เป็นต้นไป

2017-08-06 : แนวปฏิบัติและเงื่อนไขการส่งสำเนาวุฒิจบการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2560

ขอให้นักศึกษาภาคปกติ รุ่น 60 ทุกคน นำส่งสำเนาวุฒิจบการศึกษา ฉบับสมบูรณ์ ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 31 ก.ค.- 31 สิงหาคม 2560 รายละเอียดปรากฏดังเอกสารแนบ

2017-06-29 : ด่วน!! ประกาศรายชื่อนักศึกษาภาคปกติ รุ่น 57-58 พ้นสภาพ ว่าด้วยการประเมินผล

สำหรับนักศึกษาที่ผลการเรียนยังเข้าไม่ครบอีก จำนวน 15 หมู่เรียน ขอให้คอยติดตามข่าวประกาศแจ้งผลการพ้นสภาพฯ ครั้งที่ 2 ของมหาวิทยาลัยต่อไป (รายละเอียดปรากฏดัง file ที่แนบ)

2017-06-20 : แนวปฏิบัติและเงื่อนไขการส่งสำเนาวุฒิจบการศึกษาของนักศึกษา กศ.พป.เข้าใหม่ ปีการศึกษา 2560

ขอให้นักศึกษา กศ.พป. รุ่น 21 ทุกคน นำส่งสำเนาวุฒิจบการศึกษา ฉบับสมบูรณ์ ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 18 มิ.ย.- 2 ก.ค. 2560 รายละเอียดแนวปฏิบัติการส่งวุฒิฯ ดัง file แนบ

2017-01-13 : ประกาศ!! หมู่เรียนภาคปกติ รุ่น 57-58 ที่จะตรวจสอบการพ้นสภาพ กรณี GPAX ต่ำกว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 2/2559

** หากผลการเรียนของนักศึกษาเข้าครบแล้วเมื่อใด และปรากฏว่า นักศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.80 นักศึกษาจะพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาโดยทันที และหมดสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 3/2559 เป็นต้นไป

2016-07-27 : แนวปฏิบัติและเงื่อนไขการส่งสำเนาวุฒิจบการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2559

ขอให้นักศึกษาภาคปกติ รุ่น 59 ทุกคน นำส่งสำเนาวุฒิจบการศึกษา ฉบับสมบูรณ์ ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 1-14 สิงหาคม 2559 รายละเอียดแนวปฏิบัติการส่งวุฒิฯ ดังเอกสารที่แนบ

2017-10-08 : รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 3/2559 ครั้งที่ 2 (เริ่มขึ้นทะเบียนบัณฑิตใหม่ ตั้งแต่วันที่ 9 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป)

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 - ธันวาคม พ.ศ. 2560 จะได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปี พ.ศ. 2561

2017-09-06 : รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 3/2559 ครั้งที่ 1 ( ติดต่อขึ้นทะเบียนบัณฑิตใหม่ ได้ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป )

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 - ธันวาคม พ.ศ. 2560 จะได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปี พ.ศ. 2561

2017-08-07 : รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2559 ครั้งที่ 5 (เริ่มขึ้นทะเบียนบัณฑิตใหม่ ตั้งแต่วันที่ 9 ส.ค. 2560 เป็นต้นไป)

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 - ธันวาคม พ.ศ. 2560 จะได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปี พ.ศ. 2561

2017-05-05 : รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2559 ครั้งที่ 4 (เริ่มขึ้นทะเบียนบัณฑิตใหม่ ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค. 2560 เป็นต้นไป)

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 - ธันวาคม พ.ศ. 2560 จะได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปี พ.ศ. 2561

2017-03-28 : รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2559 ครั้งที่ 2-3 (การติดต่อขึ้นทะเบียนบัณฑิตใหม่ได้ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2560 เป็นต้นไป)

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 - ธันวาคม พ.ศ. 2560 จะได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปี พ.ศ. 2561

2017-03-28 : รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2559 ครั้งที่ 1 (ติดต่อขึ้นทะเบียนบัณฑิตใหม่ ได้ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป)

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 - ธันวาคม พ.ศ. 2560 จะได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปี พ.ศ. 2561

2017-03-05 : รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2559 ครั้งที่ 4(สามารถติดต่อขึ้นทะเบียนบัณฑิตใหม่ ได้ตั้งแต่ วันที่ 6 มี.ค 2560 เป็นต้นไป)

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 - ธันวาคม พ.ศ. 2560 จะได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปี พ.ศ. 2561

ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาและอาจารย์
   
ประกาศต่าง ๆ
     
งานบริการด้านอื่น ๆ
     
เว็บไซต์ต่าง ๆ
     
งานรับสมัครนักศึกษา อบรมและสัมนาบุคลากร
[2017-09-25]
[2017-05-30]
[2017-05-16]
[2017-05-13]
[2017-05-07]
[2017-01-08]
อ่านทั้งหมด
[2017-09-13]
[2016-11-22]
[2016-10-25]
[2016-08-04]
[2016-07-28]
[2016-07-01]
อ่านทั้งหมด
Statistics
Today 12
Yesterday 89
This Month 1,217
Last Month 2,333
This Year 35,000
Last Year 60,167
Number of Visitors 285326
Loginเข้าสู่ระบบเจ้าหน้าที่