• งานทะเบียน
  • งานสำเร็จการศึกษา
2017-01-13 : ประกาศ!! หมู่เรียนภาคปกติ รุ่น 57-58 ที่จะตรวจสอบการพ้นสภาพ กรณี GPAX ต่ำกว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 2/2559

** หากผลการเรียนของนักศึกษาเข้าครบแล้วเมื่อใด และปรากฏว่า นักศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.80 นักศึกษาจะพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาโดยทันที และหมดสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 3/2559 เป็นต้นไป

2016-10-28 : ประกาศ!! รายชื่อนักศึกษา กศ.พป. รุ่น 19 พ้นสภาพ ว่าด้วยการประเมินผล สิ้นภาคเรียนที่ 1/2559

สำหรับนักศึกษาที่ผลการเรียนยังเข้าไม่ครบ ขอให้คอยติดตามข่าวประกาศแจ้งผลการพ้นสภาพฯ ครั้งที่ 2 ของมหาวิทยาลัยต่อไป

2016-10-19 : ประกาศด่วน ถึงนักศึกษา กศ.พป. รุ่น 19 เรื่องการตรวจสอบการพ้นสภาพ ว่าด้วยการประเมินผลการศุึกษา

ขอให้นักศึกษา กศ.พป. รุ่น 19 ทุกคน คอยติดตามผลการเรียนของตนเองด้วย ทั้งนี้ หากผลการเรียนของนักศึกษาเข้าครบแล้วเมื่อใด และปรากฏว่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.80 นักศึกษาจะพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาโดยทันที และหมดสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2/2559 เป็นต้นไป

2016-07-27 : แนวปฏิบัติและเงื่อนไขการส่งสำเนาวุฒิจบการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2559

ขอให้นักศึกษาภาคปกติ รุ่น 59 ทุกคน นำส่งสำเนาวุฒิจบการศึกษา ฉบับสมบูรณ์ ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 1-14 สิงหาคม 2559 รายละเอียดแนวปฏิบัติการส่งวุฒิฯ ดังเอกสารที่แนบ

2016-07-22 : ประกาศ!! รายชื่อนักศึกษาภาคปกติ รุ่น 56-57 พ้นสภาพ ว่าด้วยการประเมินผล (เพิ่มเติม)

สำหรับนักศึกษาที่ผลการเรียนยังเข้าไม่ครบ ขอให้คอยติดตามข่าวประกาศแจ้งผลการพ้นสภาพฯ ของมหาวิทยาลัยต่อไป

2016-06-19 : ประกาศ!! รายชื่อนักศึกษาภาคปกติ รุ่น 56-57 พ้นสภาพ ว่าด้วยการประเมินผล (ครั้งที่ 1)

สำหรับนักศึกษาที่ผลการเรียนยังเข้าไม่ครบ ขอให้คอยติดตามข่าวประกาศแจ้งผลการพ้นสภาพฯ ครั้งที่ 2 ของมหาวิทยาลัยต่อไป

2016-01-31 : ประกาศ!! รายชื่อหมู่เรียนภาคปกติ รุ่น 56-57 ที่จะตรวจสอบการพ้นสภาพ ว่าด้วยการประเมินผล กรณี GPAX ต่ำกว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 2/2558

2017-03-05 : รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2559 ครั้งที่ 4(สามารถติดต่อขึ้นทะเบียนบัณฑิตใหม่ ได้ตั้งแต่ วันที่ 6 มี.ค 2560 เป็นต้นไป)

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 - ธันวาคม พ.ศ. 2560 จะได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปี พ.ศ. 2561

2017-02-03 : รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2559 ครั้งที่ 3(สามารถติดต่อขึ้นทะเบียนบัณฑิตใหม่ ได้ตั้งแต่ วันที่ 6 ก.พ 2560 เป็นต้นไป)

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 - ธันวาคม พ.ศ. 2560 จะได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปี พ.ศ. 2561

2017-01-09 : รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2559 ครั้งที่ 2(สามารถติดต่อขึ้นทะเบียนบัณฑิตใหม่ ได้ตั้งแต่ วันที่ 9 ม.ค 2560 เป็นต้นไป)

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 - ธันวาคม พ.ศ. 2559 จะได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปี พ.ศ. 2560

2016-12-08 : รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2559 ครั้งที่ 1 (สามารถติดต่อขึ้นทะเบียนบัณฑิตใหม่ ได้ตั้งแต่ วันที่ 6 ธ.ค. 2559 เป็นต้นไป)

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 - ธันวาคม พ.ศ. 2559 จะได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปี พ.ศ. 2560

2016-11-08 : รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 3/2558 ครั้งที่ 3 (สามารถติดต่อขึ้นทะเบียนบัณฑิตใหม่ ได้ตั้งแต่ วันที่ 7 พ.ย. 2559 เป็นต้นไป)

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 - ธันวาคม พ.ศ. 2559 จะได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปี พ.ศ. 2560

2016-10-02 : รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 3/2558 ครั้งที่ 2 (สามารถติดต่อขึ้นทะเบียนบัณฑิตใหม่ ได้ตั้งแต่ วันที่ 3 ต.ค. 2559 เป็นต้นไป)

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 - ธันวาคม พ.ศ. 2559 จะได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปี พ.ศ. 2560

2016-08-31 : รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 3/2558 ครั้งที่ 1 (สามารถติดต่อขึ้นทะเบียนบัณฑิตใหม่ ได้ตั้งแต่ วันที่ 5 ก.ย. 2559 เป็นต้นไป)

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 - ธันวาคม พ.ศ. 2559 จะได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปี พ.ศ. 2560

ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาและอาจารย์
   
ประกาศต่าง ๆ
     
งานบริการด้านอื่น ๆ
     
เว็บไซต์ต่าง ๆ
     
งานรับสมัครนักศึกษา อบรมและสัมนาบุคลากร
[2017-01-08]
[2016-12-10]
[2016-12-03]
[2016-11-22]
[2016-10-03]
[2016-06-17]
อ่านทั้งหมด
[2016-11-22]
[2016-10-25]
[2016-10-18]
[2016-09-16]
[2016-08-04]
[2016-07-28]
อ่านทั้งหมด
Statistics
Today 145
Yesterday 137
This Month 3,530
Last Month 3,627
This Year 11,219
Last Year 60,167
Number of Visitors 261678
Loginเข้าสู่ระบบเจ้าหน้าที่