• Registration
  • Graduation
2017-09-25 : ประกาศ!! รายชื่อนักศึกษาภาคปกติ รุ่น 56-57 พ้นสภาพ ว่าด้วยการประเมินผล (ครั้งที่ 4)

ด้วยสำนักส่งเสริมฯ ได้ตรวจพบนักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.80 (เพิ่มเติม) โดยเป็นนักศึกษากลุ่มที่พ้นสภาพว่าด้วยระเบียบการเงิน(ขาดสภาพการเป็นนักศึกษา) แต่เคยมีการลงทะเบียนเรียนและมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.80 จำนวน 153 คน ดังมีรายชื่อตามประกาศพ้นสภาพซึ่งได้แนบมาพร้อมนี้

2017-08-06 : ประกาศ!! หมู่เรียน กศ.พป. รุ่น 20 ที่จะตรวจสอบการพ้นสภาพ กรณี GPAX ต่ำกว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 1/2560

** หากผลการเรียนของนักศึกษาเข้าครบแล้วเมื่อใด และปรากฏว่า นักศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.80 นักศึกษาจะพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาโดยทันที และหมดสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2/2560 เป็นต้นไป

2017-08-06 : แนวปฏิบัติและเงื่อนไขการส่งสำเนาวุฒิจบการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2560

ขอให้นักศึกษาภาคปกติ รุ่น 60 ทุกคน นำส่งสำเนาวุฒิจบการศึกษา ฉบับสมบูรณ์ ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 31 ก.ค.- 31 สิงหาคม 2560 รายละเอียดปรากฏดังเอกสารแนบ

2017-06-29 : ด่วน!! ประกาศรายชื่อนักศึกษาภาคปกติ รุ่น 57-58 พ้นสภาพ ว่าด้วยการประเมินผล

สำหรับนักศึกษาที่ผลการเรียนยังเข้าไม่ครบอีก จำนวน 15 หมู่เรียน ขอให้คอยติดตามข่าวประกาศแจ้งผลการพ้นสภาพฯ ครั้งที่ 2 ของมหาวิทยาลัยต่อไป (รายละเอียดปรากฏดัง file ที่แนบ)

2017-06-20 : แนวปฏิบัติและเงื่อนไขการส่งสำเนาวุฒิจบการศึกษาของนักศึกษา กศ.พป.เข้าใหม่ ปีการศึกษา 2560

ขอให้นักศึกษา กศ.พป. รุ่น 21 ทุกคน นำส่งสำเนาวุฒิจบการศึกษา ฉบับสมบูรณ์ ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 18 มิ.ย.- 2 ก.ค. 2560 รายละเอียดแนวปฏิบัติการส่งวุฒิฯ ดัง file แนบ

2017-01-13 : ประกาศ!! หมู่เรียนภาคปกติ รุ่น 57-58 ที่จะตรวจสอบการพ้นสภาพ กรณี GPAX ต่ำกว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 2/2559

** หากผลการเรียนของนักศึกษาเข้าครบแล้วเมื่อใด และปรากฏว่า นักศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.80 นักศึกษาจะพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาโดยทันที และหมดสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 3/2559 เป็นต้นไป

2016-07-27 : แนวปฏิบัติและเงื่อนไขการส่งสำเนาวุฒิจบการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2559

ขอให้นักศึกษาภาคปกติ รุ่น 59 ทุกคน นำส่งสำเนาวุฒิจบการศึกษา ฉบับสมบูรณ์ ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 1-14 สิงหาคม 2559 รายละเอียดแนวปฏิบัติการส่งวุฒิฯ ดังเอกสารที่แนบ

2017-10-08 : รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 3/2559 ครั้งที่ 2 (เริ่มขึ้นทะเบียนบัณฑิตใหม่ ตั้งแต่วันที่ 9 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป)

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 - ธันวาคม พ.ศ. 2560 จะได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปี พ.ศ. 2561

2017-09-06 : รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 3/2559 ครั้งที่ 1 ( ติดต่อขึ้นทะเบียนบัณฑิตใหม่ ได้ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป )

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 - ธันวาคม พ.ศ. 2560 จะได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปี พ.ศ. 2561

2017-08-07 : รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2559 ครั้งที่ 5 (เริ่มขึ้นทะเบียนบัณฑิตใหม่ ตั้งแต่วันที่ 9 ส.ค. 2560 เป็นต้นไป)

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 - ธันวาคม พ.ศ. 2560 จะได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปี พ.ศ. 2561

2017-05-05 : รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2559 ครั้งที่ 4 (เริ่มขึ้นทะเบียนบัณฑิตใหม่ ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค. 2560 เป็นต้นไป)

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 - ธันวาคม พ.ศ. 2560 จะได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปี พ.ศ. 2561

2017-03-28 : รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2559 ครั้งที่ 2-3 (การติดต่อขึ้นทะเบียนบัณฑิตใหม่ได้ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2560 เป็นต้นไป)

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 - ธันวาคม พ.ศ. 2560 จะได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปี พ.ศ. 2561

2017-03-28 : รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2559 ครั้งที่ 1 (ติดต่อขึ้นทะเบียนบัณฑิตใหม่ ได้ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป)

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 - ธันวาคม พ.ศ. 2560 จะได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปี พ.ศ. 2561

2017-03-05 : รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2559 ครั้งที่ 4(สามารถติดต่อขึ้นทะเบียนบัณฑิตใหม่ ได้ตั้งแต่ วันที่ 6 มี.ค 2560 เป็นต้นไป)

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 - ธันวาคม พ.ศ. 2560 จะได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปี พ.ศ. 2561

Admission Meeting and Seminar
[2017-09-25]
[2017-05-30]
[2017-05-16]
[2017-05-13]
[2017-05-07]
[2017-01-08]
อ่านทั้งหมด
[2017-09-13]
[2016-11-22]
[2016-10-25]
[2016-08-04]
[2016-07-28]
[2016-07-01]
อ่านทั้งหมด
Information about students and teachers
   
Announcements
     
Other Services
     
Websites
     
Statistics
Today 12
Yesterday 89
This Month 1,217
Last Month 2,333
This Year 35,000
Last Year 60,167
Number of Visitors 285326
Officer Login