ประกาศรายชื่อ ขอเรียนร่วมผิดพลาด ภาคเรียนที่ 2/2558 ภาคปกติ ขอให้นักศึกษาติดต่อขอแก้ไขภายในวันที่ 29 มกราคม 2559
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นคำร้องขอจบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ภาค กศ.พป (รอบ 1) ข้อปฏิบัติที่ควรทราบ 1. กรุณาตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ข้อมูลที่ต้องตรวจสอบ - ชื่อ – นามสกุล ภาษาไทย - ชื่อ – นามสกุล ภาษาอังกฤษ - วัน / เดือน / ปี เกิด - วุฒิการศึกษาเดิม หากพบว่าข้อมูลต่าง ๆ ไม่ถูกต้องให้ดำเนินการแจ้งแก้ไขได้ที่ งานทะเบียนชั้น 1 อาคาร 15 ชั้น ภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2557 2. หากนักศึกษาคนใดที่ยื่นขอจบแล้วไม่มีรายชื่อให้ติดต่อที่ฝ่ายทะเบียน ชั้น 2 อาคาร 15 ชั้น
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นคำร้องขอจบ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา2556 (ภาค กศ.พป.) ครั้งที่ 4 ข้อปฏิบัติที่ควรทราบ 1. กรุณาตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ข้อมูลที่ต้องตรวจสอบ - ชื่อ – นามสกุล ภาษาไทย - ชื่อ – นามสกุล ภาษาอังกฤษ - วัน / เดือน / ปี เกิด - วุฒิการศึกษาเดิม หากพบว่าข้อมูลต่าง ๆ ไม่ถูกต้องให้ดำเนินการแจ้งแก้ไขได้ที่ งานทะเบียนชั้น 1 อาคาร 15 ชั้น ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 2. หากนักศึกษาคนใดที่ยื่นขอจบแล้วไม่มีรายชื่อให้ติดต่อที่ฝ่ายทะเบียน ชั้น 2 อาคาร 15 ชั้น
วิธีการเข้าใช้ระบบสารสนเทศทะเบียนและวัดผลระบบใหม่ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ reg.npru.ac.th

ผลลัพธ์ทั้งหมด 8 รายการ จำนวน : หน้า: ถัดไป>>

 
<<back>>