- หมู่เรียนพิเศษ (คลิกดูรายละเอียด)
- ยกเว้นผลการเรียนรายวิชา (คลิกดูรายละเอียด)
- ขออนุมัติเข้าสอบเนื่องจากขาดเรียนเกิน 20 % (คลิกดูรายละเอียด)
- ขออนุมัติเข้าสอบปลายภาคเนื่องจากขาดสอบ (คลิกดูรายละเอียด)
- แจ้งรายชื่อขอสอบซ้อน (คลิกดูรายละเอียด)
 
<<back>>