[2017-09-25]
ด้วยสำนักส่งเสริมฯ ได้ตรวจพบนักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.80 (เพิ่มเติม) โดยเป็นนักศึกษากลุ่มที่พ้นสภาพว่าด้วยระเบียบการเงิน(ขาดสภาพการเป็นนักศึกษา) แต่เคยมีการลงทะเบียนเรียนและมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.80 จำนวน 153 คน ดังมีรายชื่อตามประกาศพ้นสภาพซึ่งได้แนบมาพร้อมนี้
[2017-08-06]
ขอให้นักศึกษาภาคปกติ รุ่น 60 ทุกคน นำส่งสำเนาวุฒิจบการศึกษา ฉบับสมบูรณ์ ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 31 ก.ค.- 31 สิงหาคม 2560 รายละเอียดปรากฏดังเอกสารแนบ
[2017-08-06]
** หากผลการเรียนของนักศึกษาเข้าครบแล้วเมื่อใด และปรากฏว่า นักศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.80 นักศึกษาจะพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาโดยทันที และหมดสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2/2560 เป็นต้นไป
[2017-06-29]
สำหรับนักศึกษาที่ผลการเรียนยังเข้าไม่ครบอีก จำนวน 15 หมู่เรียน ขอให้คอยติดตามข่าวประกาศแจ้งผลการพ้นสภาพฯ ครั้งที่ 2 ของมหาวิทยาลัยต่อไป (รายละเอียดปรากฏดัง file ที่แนบ)
[2017-06-20]
ขอให้นักศึกษา กศ.พป. รุ่น 21 ทุกคน นำส่งสำเนาวุฒิจบการศึกษา ฉบับสมบูรณ์ ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 18 มิ.ย.- 2 ก.ค. 2560 รายละเอียดแนวปฏิบัติการส่งวุฒิฯ ดัง file แนบ
[2017-01-13]
** หากผลการเรียนของนักศึกษาเข้าครบแล้วเมื่อใด และปรากฏว่า นักศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.80 นักศึกษาจะพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาโดยทันที และหมดสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 3/2559 เป็นต้นไป
[2016-07-27]
ขอให้นักศึกษาภาคปกติ รุ่น 59 ทุกคน นำส่งสำเนาวุฒิจบการศึกษา ฉบับสมบูรณ์ ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 1-14 สิงหาคม 2559 รายละเอียดแนวปฏิบัติการส่งวุฒิฯ ดังเอกสารที่แนบ
[2016-06-19]
สำหรับนักศึกษาที่ผลการเรียนยังเข้าไม่ครบ ขอให้คอยติดตามข่าวประกาศแจ้งผลการพ้นสภาพฯ ครั้งที่ 2 ของมหาวิทยาลัยต่อไป
[2016-01-31]
[2015-09-08]

ผลลัพธ์ทั้งหมด 13 รายการ จำนวน : 2 หน้า: 1 [ 2 ] ถัดไป>>

 
<<back>>