[2017-06-20]
ขอให้นักศึกษา กศ.พป. รุ่น 21 ทุกคน นำส่งสำเนาวุฒิจบการศึกษา ฉบับสมบูรณ์ ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 18 มิ.ย.- 2 ก.ค. 2560 รายละเอียดแนวปฏิบัติการส่งวุฒิฯ ดัง file แนบ
[2017-01-13]
** หากผลการเรียนของนักศึกษาเข้าครบแล้วเมื่อใด และปรากฏว่า นักศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.80 นักศึกษาจะพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาโดยทันที และหมดสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 3/2559 เป็นต้นไป
[2016-07-27]
ขอให้นักศึกษาภาคปกติ รุ่น 59 ทุกคน นำส่งสำเนาวุฒิจบการศึกษา ฉบับสมบูรณ์ ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 1-14 สิงหาคม 2559 รายละเอียดแนวปฏิบัติการส่งวุฒิฯ ดังเอกสารที่แนบ
[2016-06-19]
สำหรับนักศึกษาที่ผลการเรียนยังเข้าไม่ครบ ขอให้คอยติดตามข่าวประกาศแจ้งผลการพ้นสภาพฯ ครั้งที่ 2 ของมหาวิทยาลัยต่อไป
[2016-01-31]
[2015-09-08]
[2015-08-04]
สำหรับนักศึกษาที่ผลการเรียนของหมู่เรียนยังเข้าไม่ครบ และนักศึกษา "รอพินิจ" ขอให้ดำเนินการติดตามผลการเรียนจากผู้สอนโดยด่วน พร้อมทั้งคอยติดตามข่าวประกาศแจ้งผลการพ้นสภาพฯ ครั้งที่ 4 ของมหาวิทยาลัยต่อไป
[2014-06-19]
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2556 ครั้งที่ 2 (ติดต่อขึ้นทะเบียนบัณฑิตใหม่ ได้ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป)
[2014-05-17]
ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาภาคปกติ รุ่น 54 – รุ่น 55 ที่ผลการเรียนยังเข้าไม่ครบ ให้คอยติดตามข่าวประกาศแจ้งผลการพ้นสภาพฯ ครั้งที่ 2 ของมหาวิทยาลัยต่อไป

ผลลัพธ์ทั้งหมด 9 รายการ จำนวน : หน้า: ถัดไป>>

 
<<back>>