การให้บริการ ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
แบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย คือ
1.ฝ่ายทะเบียน
จะให้บริการเรื่อง การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา , การส่งผลการศึกษา , ทำทรานสคริป , รับใบคำร้องต่าง ๆ , ตรวจสอบวุฒิ , โอนผลการศึกษา และทำเรื่องจบการศึกษา เป็นต้น
2.ฝ่ายวิชาการ
จะให้บริการเรื่อง การจัดตารางเรียนตารางสอน , เรื่องขอเรียนร่วม , การเปิดหมู่เรียนพิเศษ , การรับสมัครนักศึกษา เป็นต้น
3.ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
จะให้บริการเรื่อง รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา , ลงทะเบียนเรียน , ส่งผลการศึกษา , รับใบคำร้องต่าง ๆ , ตรวจสอบวุฒิ และทำเรื่องจบการศึกษา เป็นต้น
 
<<back>>