[2017-08-21]
ขอแก้ไขรายวิชาได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 1 กันยายน 2560 นี้เท่านั้น
 
[2017-03-05]
ขอแก้ไขรายวิชาได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถีงวันที่ 12 มีนาคม 2560 นี้เท่านั้น
 
[2017-02-02]
ขอแก้ไขรายวิชาได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถีงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 นี้เท่านั้น
 
[2016-12-20]
 
[2016-09-27]
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นคำร้องขอจบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ภาค กศ.พป (รอบ 2) ข้อปฏิบัติที่ควรทราบ 1. กรุณาตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ข้อมูลที่ต้องตรวจสอบ - ชื่อ – นามสกุล ภาษาไทย - ชื่อ – นามสกุล ภาษาอังกฤษ - วัน / เดือน / ปี เกิด - วุฒิการศึกษาเดิม หากพบว่าข้อมูลต่าง ๆ ไม่ถูกต้องให้ดำเนินการแจ้งแก้ไขได้ที่ งานทะเบียนชั้น 1 อาคาร ศูนย์ศึกษาพัฒนาจังหวัด นครปฐม ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2559 2. หากนักศึกษาคนใดที่ยื่นขอจบแล้วไม่มีรายชื่อให้ติดต่อที่ฝ่ายทะเบียน ชั้น 1 อาคาร ศูนย์ศึกษา พัฒนาจังหวัดนครปฐม
 
[2016-09-06]
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นคำร้องขอจบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ภาค ปกติ (รอบ 1) ข้อปฏิบัติที่ควรทราบ 1. กรุณาตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ข้อมูลที่ต้องตรวจสอบ - ชื่อ – นามสกุล ภาษาไทย - ชื่อ – นามสกุล ภาษาอังกฤษ - วัน / เดือน / ปี เกิด - วุฒิการศึกษาเดิม หากพบว่าข้อมูลต่าง ๆ ไม่ถูกต้องให้ดำเนินการแจ้งแก้ไขได้ที่ งานทะเบียนชั้น 1 อาคาร ศูนย์ศึกษาพัฒนาจังหวัด นครปฐม ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2559 2. หากนักศึกษาคนใดที่ยื่นขอจบแล้วไม่มีรายชื่อให้ติดต่อที่ฝ่ายทะเบียน ชั้น 1 อาคาร ศูนย์ศึกษา พัฒนาจังหวัดนครปฐม
 
[2016-08-21]
ให้นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้เข้าสอบปลายภาค ให้ติดต่อขอรับประกาศนี้ที่ฝ่ายทะเบียนและวัดผล แล้วนำไปแสดงแก่อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2559 และขอให้อาจารย์ผู้สอนดำเนินการสอบ แล้วส่งผลภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2559
 
[2016-08-18]
รำยชื่อนักศึกษำที่ยื่นคำร้องขอเรียนร่วมผิดพลำด ภำคเรียนที่ 1/2559 (ภำคปกติ) สามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลได้ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2559
 
[2016-08-14]
 
[2016-08-09]
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นคำร้องขอจบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ภาค กศ.พป (รอบ 1) ข้อปฏิบัติที่ควรทราบ 1. กรุณาตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ข้อมูลที่ต้องตรวจสอบ - ชื่อ – นามสกุล ภาษาไทย - ชื่อ – นามสกุล ภาษาอังกฤษ - วัน / เดือน / ปี เกิด - วุฒิการศึกษาเดิม หากพบว่าข้อมูลต่าง ๆ ไม่ถูกต้องให้ดำเนินการแจ้งแก้ไขได้ที่ งานทะเบียนชั้น 1 อาคาร ศูนย์ศึกษาพัฒนาจังหวัดนครปฐม ภายในวันที่ 11 กันยายน 2559 2. หากนักศึกษาคนใดที่ยื่นขอจบแล้วไม่มีรายชื่อให้ติดต่อที่ฝ่ายทะเบียน ชั้น 1 อาคาร ศูนย์ศึกษาพัฒนาจังหวัดนครปฐม

ผลลัพธ์ทั้งหมด 32 รายการ จำนวน : 4 หน้า: 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ] ถัดไป>>

 
<<back>>