เวลาให้บริการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เวลาเปิดภาคเรียน
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.
วันอาทิตย์ เวลา 8.30 - 16.30 น.
เวลาปิดภาคเรียน
วันจันทร์ -ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.
วันอาทิตย์ เวลา 8.30 - 16.30 น.
ปิดบริการ
วันเสาร์ วันหยุดนักขัตฤกษ์
และ วันหยุดของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกำหนด
 
<<back>>