Statistics Statistics
2932053
Online User Online3
Today Today723
Yesterday Yesterday1,333
ThisMonth This Month29,197
LastMonth Last Month37,358
ThisYear This Year66,555
LastYear Last Year536,818

 

 

 

Slider images

 

แบบฟอร์มยื่นคำร้องหมู่เรียนพิเศษ ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 3/2564 คลิกที่นี่ 

 

1.นักศึกษาที่ต้องการเปิดหมู่เรียนพิเศษสามารถกรอกคำร้องขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ เพื่อกรอกคำร้อง เปิดระบบ 5 - 13 มีนาคม 2565

 

ขั้นตอนยื่นคำร้องหมู่เรียนพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2564

1. กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้ถูกต้อง โดยข้อมูลที่ต้องกรอกมีดังนี้

          1.1 อีเมล นักศึกษาต้องกรอกอีเมลที่ใช้สำหรับติดต่อกลับเพื่อแจ้งข้อมูลการยื่นคำร้อง

 

รูปที่ 2 การกรอกอีเมล

 

1.2 ภาคเรียนที่ยื่นเปิดที่ยื่นขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ ให้นักศึกษาเลือกภาคเรียนที่ต้องการยื่นขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ

รูปที่ 3 การเลือกภาคเรียนที่ยื่นขอเปิดหมู่เรียน

 

1.3 กรอกข้อมูลของนักศึกษา ได้แก่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล หมู่เรียน ชั้นปีและเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

รูปที่ 4 การกรอกข้อมูลนักศึกษา

 

1.4 วันที่สะดวกเรียน ให้นักศึกษาเลือกวันที่สะดวกในการเรียน

รูปที่ 5 การเลือกวันที่สะดวกเรียน

 

1.5 ช่วงเวลาเรียน ให้นักศึกษาระบุเวลาที่สะดวกในการเรียน เช่น 8.30 - 11.30 เป็นต้นและกดถัดไป

รูปที่ 6 การกรอกข้อมูลเวลาเรียน

1.6 เลือกคณะ ให้นักศึกษาเลือกคณะของตนเอง และกดที่เมนูถัดไป

รูปที่ 7 การเลือกคณะ

1.7 เลือกสาขา ให้นักศึกษาเลือกสาขาของตนเอง หลังจากเลือกสาขาเรียบร้อยให้กดยืนยันการเลือกสาขา และกดถัดไป

รูปที่ 8 การเลือกสาขาและทำการยืนยัน

1.8 กรอกข้อมูลรายวิชา โดยให้นักศึกษากรอกข้อมูลรหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิตของวิชานี้

รูปที่ 9 การกรอกข้อมูลรายวิชา

 

1.9 ตรวจสอบข้อมูลของตนเองที่กรอกลงในแบบฟอร์มให้เรียบร้อยและกดส่ง

* หมายเหตุ  ในการขอกรอกแบบฟอร์มขอเปิดหมู่เรียนพิเศษสามารถขอเปิดได้ 1 วิชา หากต้องการขอเปิดรายวิชาเพิ่ม ให้ทำการกรอกแบบฟอร์มขอเปิดหมู่เรียนพิเศษและทำการส่งข้อมูลมาอีกครั้ง

 

Slider images

 

ยื่นคำร้องขอเรียนร่วม ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 3/2564 คลิกที่นี่

1.นักศึกษาที่ต้องการเรียนร่วมสามารถกรอกคำร้องขอเปิดหมู่เรียนพิเศษได้ เพื่อกรอกคำร้อง เปิดระบบ 5 - 13 มีนาคม 2565

 

วิธีการขอเรียนร่วมออนไลน์ 

1. เข้ากรอกแบบฟอร์มขอเรียนร่วมออนไลน์

2. กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้ถูกต้อง โดยข้อมูลที่ต้องกรอกมีดังนี้

          2.1 ข้อมูลนักศึกษา ให้นักศึกษากรอกข้อมูลอีเมลที่สามารถใช้ติดต่อได้ ภาคเรียน รหัสนึกศึกษา
ชื่อ-นามสกุล หมู่เรียน และเบอร์โทรที่สามรถติดต่อได้

รูปที่ 2 การกรอกข้อมูลส่วนตัว

2.2 เลือกคณะ

รูปที่ 3 การเลือกคณะ

2.3 เลือกสาขา

รูปที่ 4 การเลือกสาขา

 

2.4 เลือกวิชาที่ต้องการเรียนร่วม โดยตรวจสอบ รหัสวิชา ชื่อวิชา หมู่เรียน อาจารย์ผู้สอน
วันและเวลาเรียนให้ถูกต้อง

รูปที่ 5 การเลือกวิชาที่ต้องการเรียนร่วม

2.5 ระบุสาเหตุที่ขอเรียนร่วม

รูปที่ 6 การระบุสาเหตุที่ขอเรียนร่วม

2.6 ระบุหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนี้

รูปที่ 7 การระบุหน่วยกิต

2.7 ตรวจสอบข้อมูลของตนเองที่กรอกลงในแบบฟอร์มให้เรียบร้อยและกดส่ง