Statistics Statistics
2932113
Online User Online2
Today Today783
Yesterday Yesterday1,333
ThisMonth This Month29,257
LastMonth Last Month37,358
ThisYear This Year66,615
LastYear Last Year536,818

 

 

 

ประวัติของสำนักส่งเสริมวิชาและงานทะเบียน

 


12 มีนาคม 2530

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รับการแบ่งส่วนราชการครั้งแรกของวิทยาลัยครูนครปฐม ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครูนครปฐม และให้แบ่งฝ่ายภายในสำนักส่งเสริมวิชาการ (ชื่อเดิม) ดังนี้ ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายทะเบียนและวัดผล ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน ฝ่ายหอสมุดและฝ่ายเอกสารตำรา 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีหน้าที่ในส่วนของการสนับสนุนวัตถุประสงค์ของวิทยาลัยครู ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ว่า ให้การศึกษาวิชาการต่าง ๆ ตามความต้องการของท้องถิ่น และผลิตครูถึงระดับปริญญาตรี ทำการวิจัยส่งเสริมวิทยฐานะของครู อาจารย์ และบุคลาการทางการศึกษา ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และให้บริการทางวิชาการแก่สังคม

การควบคุมดูแลอยู่ในความรับผิดชอบของผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิชาการ และให้ขึ้นตรงกับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

พ.ศ. 2532

ได้มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้อำนวยการ เป็นหัวหน้าสำนักงานส่งเสริมวิชาการ 

พ.ศ. 2538

มีการประกาศพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ ทำให้มีการสรรหาผู้อำนวยการส่งเสริมวิชาการ

พ.ศ. 2543

สำนักส่งเสริมวิชาการได้มีการปรับปรุงหน่วยงาน มีการแยกงานฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่ายหอสมุด และฝ่ายเอกสารตำราออกไป จึงเหลือเพียง 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายทะเบียนและวัดผล และฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน

พ.ศ. 2547

สำนักส่งเสริมวิชาการ ได้มีการปรับปรุงหน่วยงานใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเพิ่มฝ่ายประกันคุณภาพภายในขึ้นมา รวมเป็น 4 ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายทะเบียนและวัดผล ฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน และฝ่ายประกันคุณภาพภายใน

พ.ศ. 2548

ได้มีการเปลี่ยนชื่อจากสำนักส่งเสริมวิชาการ เป็น " สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน" ตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยรวมงานทางด้านบัณฑิตศึกษาเข้ามาอยู่ในโครงสร้างของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

พ.ศ. 2549

ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ให้แบ่งส่วนราชการในสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นสำนักงานผู้อำนวยการ และมหาวิทยาลัยได้มีการประกาศให้แบ่งส่วนราชการในสำนักงานผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนออกเป็น 4 งาน ประกอบด้วย 1.งานบริหารงานทั่วไป 2.งานหลักสูตร ทะเบียน และประมวลผล 3.งานพัฒนาวิชาการ  4.งานบัณฑิตศึกษา ซึ่งได้ใช้มาจนถึงปัจจุบัน

พ.ศ. 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้แต่งตั้งรักษาการหัวหน้างานต่าง ๆเพื่อให้การบริหารงานของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ